Vision – Heartbeat Church

Vision

What is your heart beating for?

"Het cultiveren van persoonlijke en als een gemeenschap intimiteit met Vader, Zoon en Heilige Geest om zijn bruid voor te bereiden op de terugkeer van Jezus"

Als gemeenschap van gelovigen willen we in de eerste plaats groeien in onze persoonlijke / individuele relatie met onze hemelse Vader, de Zoon (Jezus Christus) en de Heilige Geest. Ten tweede om sterke relaties op te bouwen gebaseerd op onze relatie met de drie-eenheid. We erkennen dat zonder deze persoonlijke relatie met de drie-eenheid en groei in Zijn liefde, al het andere dat we doen voor niets zal zijn.

Het is onze wens om mensen te zien groeien in de roeping die God in hun leven heeft gesteld, om hen te sterken in de Heer en hen vrij te zetten als ware christen (Matt. 9). Dit door het aanschouwen van de schoonheid van onze Heer en Verlosser, Jezus Christus, mediterend en bestuderend Zijn woord (de Bijbel), zakelijk gebed en aanbidding en door gemeenschap met elkaar.

Liefde

Wij roepen mensen op in de liefde van God te gaan, opdat zij passie voor Jezus krijgen en bewogenheid voor mensen (Ef. 3:17-19 –  Math.9:36-38). Jezus heeft het gebod gegeven om elkaar lief te hebben. Daarom verbinden wij ons om te handelen en te wandelen in de liefde en eenheid in Jezus Christus zowel thuis als in onze gemeenschap en leefwereld.

Gemeenschap

Wij willen mensen oproepen te leven met de Heilige Geest. De Heilige Geest wijst ons de weg tot en brengt ons naar de volle waarheid. De volle waarheid door Jezus Christus, onze Heer. (2Cor13:13 – 1Cor12:3b – Joh.16:13)

Profetisch

Omdat de gemeente is opgebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Jezus Christus zelf als de hoeksteen (Efez. 2:20) verwelkomen wij apostelen en profeten, en de profetische bediening. We zijn geroepen om profetische mensen te zijn. We spreken en handelen alleen zoals we onze Vader horen spreken en zien handelen door de Heilige Geest, waarbij onze toetssteen de bijbel is.

"Alle dingen die we doen zijn met het doel om de bruid (de kerk van Christus) voor te bereiden op de terugkeer van Jezus Christus zonder vlek of rimpel omdat Hij het waard is.”

De doelstelling is mensen te onderwijzen, opleiden, opbouwen en bemoedigen in een gezellige, ontspannen sfeer. Ze in relatie brengen met God zodat ze Hem op een persoonlijke en intieme manier leren kennen. Ze de kans geven om hun gaven en talenten tot volle volwassenheid te laten groeien, en ze te gebruiken zoals God het wil. Automatisch worden er vriendschappen onderling opgebouwd waardoor we samen onderweg gaan. (Marc. 16:15)